За да участвате в такъв вид програма Ви е необходима J1 виза, за издаването на която е необходимо Работно Разрешително за САЩ – DS-2019. Което се издава от имиграционния отдел на САЩ след подадено заявление и молба от спонсорираща организация (гарант) и потенциален работодател.
“Травъл Инн” ООД работи с оторизирани от американското правителство  спонсориращи организации, които помагат на кандидатите при намиране на подходяща програма и работодател.
Последната и най-важна стъпка от процеса на кандидатстване е интервюто за виза в Американското консулство, за което ние също ще ви подготвим и помогнем. Целта на това интервю е консулите да се уверят, че отговаряте стрикно на изикванията за получаване на такъв вид виза.
За повече информация, моля посетете:  http://sofia.usembassy.gov/j1_summer_work.html

Насрочване на интервю за неимигрантска виза

Интервю за неимигрантска виза могат да си насрочват само кандидати, на които не е била отказвана виза през последните 12 месеца. За да насрочите ден и час за интервю, моля посетете интернет страницата на Консулския отдел. Датата трябва да бъде в рамките на 12 месеца от датата на плащане на таксата в Юнионбанк.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ В ПОСОЛСТВОТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА

 1. Валиден задграничен паспорт – минимум още 1 година от датата на явяване за виза (оригинал + копие на първите две страници) – /ако има предишни визи, копие и на страниците с тях, както и копие на стар паспорт, ако има такъв/;
 2. Попълнен DS 156 Формуляр с “Bar-Code” (заявление за неимигрантска виза) на английски език, директно чрез интернет на адрес: https://evisaforms.state.gov/ds156.asp с прикачена снимка – размери 5×5 cм.; Този  “баркод” формуляр е задължителен за всички кандидати. Същият се попълва он-лайн, разпечатва се и се подписва, необходимо е да бъде представен в деня на интервюто.
 3. DS-157 формуляр, към заявлението за кандидатстване за неимигрантска виза;
 4. DS-158 формуляр, към заявлението за кандидатстване за неимигрантска виза;Тези два формуляра, могат да бъдат попълнени по електронен път чрез интернет или на ръка;
 5. DS-2019 Формуляр (Certificate of Eligibility for NIV Exchange Visitor), изпратен от спонсориращата организация;
 6. Платежен документ, удостоверяващ платена SEVIS такса от $ 35;
 7. Жълто копие от издаденото от Юнионбанк бордеро за платена такса за интервю за неимигрантска виза от $ 131;
 8. Студентска книжка – оригинал;
 9. Уверение, издадено от университета с актуална дата на него – оригинал;
 10. Акт за раждане – оригинал и ксерокопие;
 11. DHL Authorization Form за доставка на паспорта Ви; тук Oдобрените кандидати за виза ще получават паспортите си с готовите визи доставени от DHL в рамките на страната, вместо да се връщат до Посолството на САЩ. Не съществуват други варианти за получаване.
 12. Една снимка формат 5х5 см;
 13. Job Offer Letter;
 14. Допълнителни документи в подкрепа на молабта за виза: Оригинал и копие от документ удостоверяващ владеенето на английски език, минимум средно ниво – Intermediate level; Препоръки от предишен работодател /ако има такива/; Извлечение от банка за притежаваните от вас банкови сметки и документи удостоверяващи притежаването на собственост /движимо и недвижимо имущество/, с цел доказване на платежоспособност. Копия на нотариални актове – лична или семейна собственост; копия на талони на МСП;  Служебни бележки, сертификати, удостоверения за членство в неправителствени организации, фондации и др., доказващи социална обвързаност с обществото.